Product
nhà sản xuất
hỗ trợ tư vấn trực tuyến
Phạm Thế Tâm
Phạm Thế Tâm
0778361083
quảng cáo
Product
R80251XC - 32-bit 8051-compatible Powerhouse
Cập nhật: 23/02/2012
Mã hàng: IP Cores 8051 Platform - R80251XC
Xuất xứ: Poland
Chủng loại: IP Cores
Đóng Gói:
The World's Smallest 8051 MCU IP Core
Cập nhật: 24/02/2012
Mã hàng: IP Cores 8051 Platform - Tiny 8051
Xuất xứ: Poland
Chủng loại: IP Cores
Đóng Gói:
USB 2.0 High Speed PHY for 28 - 180nm Processes
Cập nhật: 27/02/2012
Mã hàng: IP Cores USB Controller USB 2.0 PHY
Xuất xứ: Poland
Chủng loại: IP Cores
Đóng Gói:
SDLL-NANDFLASH-PHY
Cập nhật: 12/03/2012
Mã hàng: NAND FLASH PHY IP CORES
Xuất xứ: Poland
Chủng loại: IP Cores
Đóng Gói:
ATAIF - Parallel ATA Disk Host Controller
Cập nhật: 14/03/2012
Mã hàng: Parallel ATA IP Cores
Xuất xứ: Poland
Chủng loại: IP Cores
Đóng Gói:
JPEG 2000-4K - JPEG 2000
Cập nhật: 14/03/2012
Mã hàng: JPEG 2000-4K
Xuất xứ: Poland
Chủng loại: IP Cores
Đóng Gói:
Video - HD Display
Cập nhật: 27/03/2012
Mã hàng: High resolution display controller
Xuất xứ: Poland
Chủng loại: IP CORES
Đóng Gói:
Gigabit Ethernet Media Access Controller
Cập nhật: 10/04/2012
Mã hàng: IP Cores Gigabit Ethernet
Xuất xứ: Poland
Chủng loại: IP CORES
Đóng Gói:
IAR Embedded Workbench for Atmel AVR32
Cập nhật: 03/05/2012
Mã hàng:
Xuất xứ:
Chủng loại: Software
Đóng Gói: CD
IAR Embedded Workbench for Freescale HCS12
Cập nhật: 03/05/2012
Mã hàng:
Xuất xứ:
Chủng loại: Software
Đóng Gói: CD
Product news
Cập nhật: 03/05/2012
Mã hàng:
Xuất xứ:
Chủng loại:
Đóng Gói:
IAR J-Trace for ARM Cortex-M
Cập nhật: 03/05/2012
Mã hàng:
Xuất xứ:
Chủng loại:
Đóng Gói:
JTAGjet™-Trace for Cortex-M
Cập nhật: 03/05/2012
Mã hàng:
Xuất xứ:
Chủng loại:
Đóng Gói:
ARM Development Tools
Cập nhật: 03/05/2012
Mã hàng:
Xuất xứ:
Chủng loại: Software
Đóng Gói: CD
Code Composer Studio (CCStudio) v3
Cập nhật: 03/05/2012
Mã hàng:
Xuất xứ:
Chủng loại: Software
Đóng Gói: CD
TMS320C6713 DSP Starter Kit (DSK)
Cập nhật: 28/02/2012
Mã hàng: TMDSDSK6713
Xuất xứ: US
Chủng loại: Kit phat DSP
Đóng Gói:
Beagle Board XM
Cập nhật: 28/02/2012
Mã hàng:
Xuất xứ: US
Chủng loại: Evaluation Kit
Đóng Gói:
Altera DE3 Development System
Cập nhật: 04/05/2012
Mã hàng:
Xuất xứ:
Chủng loại: FPGA
Đóng Gói:
DE0-Nano Development and Education Board
Cập nhật: 04/05/2012
Mã hàng:
Xuất xứ:
Chủng loại: FPGA
Đóng Gói:
Industrial Networking Kit (INK)
Cập nhật: 04/05/2012
Mã hàng:
Xuất xứ:
Chủng loại:
Đóng Gói: